प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र

0
35
sf7df8f},@$ c;f/ -/f;;_ k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL d+unaf/ k|wfgdGqL lgjf; afn''jf6/df Ps ;df/f]xaLr /fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0f ljefusf dxflgb]{zs bLks sfkmn]af6 ljt/0f u/]sf] kl/rokq b]vfpFb} . t:jL/ M rGb|snf If]qL

२४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘बायोम्याट्रिक’ सूचनासहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र मंगलबार हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले उनलाई सो परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यलाई पनि परिचयपत्र हस्तान्तरण गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रका विशिष्ट व्यक्ति, सिंहदरबारस्थित कर्मचारी र पाँचथर जिल्लाका ८० प्रतिशतलाई यो परिचयपत्र दिने कार्यक्रमअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको हो ।

विभागले सोमबार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिसकेको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकका सबै नागरिकलाई यो परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना बनाएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here